Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Tulevaisuussuuntautuneet, yhteistoiminnalliset liiketoimintamallit kestävyyssiirtymän edistäjinä-Suomalainen metsäala kokeellisena alustana transitiokehikon luomiselle
Hakija / Yhteyshenkilö Näyhä, Annukka
Päätös 340756
Päätöspvm 10.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2026
Rahoitus (€) 447 650
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kestävyystransitio edellyttää yhteistä arvonluontia, osallistavaa ennakointia ja toisiaan tukevia toimia yrityksiltä ja niiden sidosryhmiltä. Näihin liittyvät toimintatavat ovat usein puutteellisia. Tämä tutkimus vastaa haasteeseen selvittämällä, kuinka tulevaisuuteen tähtäävät, yhteistoiminnalliset liiketoimintamallit edistävät transitiota. Tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistossa. Se perustuu tekstiaineistojen, haastattelujen ja työryhmäkeskustelujen analyysiin. Lopputulos on tulevaisuusorientoituneisiin, yhteistoiminnallisiin liiketoimintamalleihin pohjaava transitiokehikko, jota yritykset ja julkinen sektori voivat hyödyntää strategiatyössään ja sidosryhmäkeskusteluissaan. Tutkimus edistää sidosryhmien yhteisiä näkemyksiä ja näiden tutkimusta. Tulokset vaikuttavat liiketoiminta-, ennakointi- ja transitiotutkimusaloihin.