Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koskinen, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hapetus-pelkistysreaktioilla kohti parempaa ekosysteemimallinnusta
Päätös 339489
Päätöspvm 03.05.2021
Rahoituskausi 01.09.2021 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 293 105
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Suot ja turvemaat ovat maailmanlaajuisesti merkittävä hiilen nielu ja varasto, ja samalla metaanin lähde. Soiden käyttö maatalouteen, turpeennostoon ja metsätalouteen on aiheuttanut valtavia hiilidioksidipäästöjä, biodiversiteetin katoamista ja vedenlaadun heikentymistä. Uusia käyttömuotoja, kuten kosteikkoviljelyä ja jatkuvapeitteistä metsätaloutta, tutkitaan. Näillä keinoilla pyritään vähentämään soiden käytön ympäristöongelmia ja toisaalta säilyttämään elinkeinoja, jotka riippuvat siitä. Toinen käsittelyvaihtoehto on ennallistaminen. Tällä pyritään palauttamaan hiilinielu ja biodiversiteetti ja samalla parantamaan vesistöjen tilaa. Vedenpinnan nosto, joka voi aiheuttaa omia ongelmiaan, on olennainen osa kaikkia näitä lähestymistapoja. Tässä hankkeessa kehitetään työkaluja ojitettuja soita koskevaan päätöksentekoon. Konkreettisesti luodaan maaperäkemiallinen malli, joka hyödyntää anoksisia hapetus-pelkistysreaktioita, jotka nykyisistä ekosysteemimalleista puuttuvat.