Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hjelm, Titus
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa (LegitRel)
Päätös 334157
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Viime vuosikymmeninä on puhuttu paljon "uskonnon paluusta" politiikkaan. Suomessakin teemat kuten maahanmuutto, ihmisoikeudet, tasa-arvoa ja uskonnollisten vähemmistöjen asemaa koskeva lainsäädäntö ovat tuoneet uskonnon takaisin eduskuntapolitiikan asialistalle. Hankkeessa tutkitaan miten uskonto rakentuu poliittisessa diskurssissa ja miten lainsäädäntöprosessi heijastelee (tai ei heijastele) äänestäjien näkemyksiä legitiimin uskonnon roolista politiikassa. Hankkeessa hyödynnetään laadullisia (poliittiset tekstit) ja määrällisiä (äänestäjille suunnatut kyselyt) aineistoja sekä niiden analyysiin sopivia menetelmiä (sisällönanalyysi, diskurssianalyysi, tilastolliset menetelmät). Näillä lähestymistavoilla hanke tuottaa uutta tietoa uskonnon roolista suomalaisessa politiikassa ja haastaa näkemyksen siitä että uskonnon lisääntynyt näkyvyys olisi sama asia kuin sen elinvoimaisuus.