Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähdesmäki, Tuuli
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe EU:n kulttuuriperintödiplomatia ja kulttuuriperintöjen välisen vuoropuhelun dynamiikka (HERIDI)
Päätös 330602
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 479 896
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Euroopan unioni (EU) on viime vuosien aikana vahvistanut kulttuuridiplomatiaan liittyvää politiikkaansa ja siten pyrkinyt vastaamaan moniin globaaleihin haasteisiin ja kriiseihin sekä unionin alueella, sen rajoilla että rajojen ulkopuolella. Euroopan komissio on identifioinut kulttuuriperinnön yhdeksi EU:n kulttuuridiplomatian fokuksista. Kulttuuriperintö on haastava politiikan väline, sillä sen avulla voidaan tuottaa positiivista yhteenkuuluvuuden tunnetta mutta myös samanaikaisesti ja tahattomasti saada aikaan erilaisia rajanvetoja, valtahierarkioita ja ulossulkemista. HERIDI tutkii EU:n ulkopolitiikkaa ja kulttuurisuhteisiin liittyviä hankkeita, jotka käsittelevät kulttuuriperintöä. HERIDI:n tavoitteena on ymmärtää kulttuuriperinnön käyttöä EU:n kulttuuridiplomatiassa ja seurauksia, joita sillä voi olla. Tutkimushankkeen kriittinen analyysi ja tulokset hyödyttävät laajasti sekä tieteen kenttää että kulttuuridiplomatian parissa työskenteleviä toimijoita, päättäjiä ja kouluttajia.