Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Luominen, nerous, innovointi: kohti länsimaisen luovuuden käsitteellistä genealogiaa
Hakija / Yhteyshenkilö Backman, Jussi
Päätös 317276
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tarkastelee luovuuden käsitteen kehitystä länsimaisen filosofisen moderniteetin historiassa ja sen nousua modernin länsimaisen ihmisihanteen kulmakiveksi ja avaa näin uuden näkökulman nykyisen luovuusdiskurssin teologis-filosofisiin juuriin. Erityistä huomiota kohdistetaan seuraaviin käsitteellisiin käännekohtiin: (1) juutalais-kristillisen luomiskäsityksen radikalisoituminen myöhäiskeskiajan filosofiassa, (2) luovan neron käsitteen synty 1700-luvulla ja (3) evoluutioteorian vaikutuksesta syntyvä ei-teleologinen ajatus luovasta sopeutumisesta biologisen elämän peruspiirteenä ja sen heijastuminen nykyiseen "luovuusmetafysiikkaan". Keskeisen hypoteesin mukaan luovuuden syntyhistoria heijastaa aktiivisen ja autonomisen subjektiivisuuden ja uutuuden tuottamisen nousua länsimaisen metafysiikan keskiöön uudella ajalla. Tärkeimpiä tutkimusmetodeja ovat Foucaultin arkeologinen ja genealoginen diskurssianalyysi, käsitehistorian perinne ja filosofisen hermeneutiikan tulkintamalli.