Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Aaltonen, Mikko
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sosiodemografisten tekijöiden yhteys rikosuriin Suomessa 1987-2015 (CRIMCAR)
Päätös 316595
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.03.2023
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syrjäytymisen ehkäisy on eräs keskeisimmistä rikollisuuden torjunnan keinoista suomalaisessa kriminaalipolitiikassa. Viimeaikaiset kvasikokeelliset tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, ettei lapsuuden perheen tai asuinalueen köyhyydellä ole kausaalista vaikutusta yksilön rikollisuuteen pohjoismaisessa kontekstissa. Vaikuttaa lisäksi siltä, että rikollisuuden ja syrjäytymisvaarassa olevien määrät ovat kehittyneet Suomessa eri suuntiin viime vuosina. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on sekä 1) tuottaa uutta tietoa siitä, miten rikosurat ja niiden yhteys sosiodemografisiin tekijöihin on muuttunut vuosina 1987–2015, että 2) tarkastella huono-osaisuuden vaikutusta rikollisuuteen ja rikosseuraamusten vaikutusta myöhempään huono-osaisuteen modernien kvasikokeellisten tutkimusasetelmien avulla. Analyysit perustuvat kolmeen laajaan rekisteriaineistoon. Pääasialliset rikosvasteet perustuvat ainutlaatuiseen tuomiotietokantaan, joka kattaa kaikki rikostuomiot vuodesta 1977 lähtien.