Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tynkkynen, Nina
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Eletty Itämeri ja ilmastonmuutos. Ympäristöön liittyvä kulttuuriperintö ja tiedon kiertokulku
Päätös 315715
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 454 149
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan Suomen rannikko- ja saaristoalueiden ympäristöön liittyvää kulttuuriperintöä, joka muotoutuu "sään ehdoilla" elämisestä ja toimimisesta. Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla voidaan edistää tämän perinnön tunnistamista ja hyödyntämistä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Poikkitieteellisen hankkeen aineisto on pääosin laadullista, kuten haastatteluja, työpaja-aineistoa, arkistomateriaaleja ja lehtiaineistoja. Tutkimuksen toteutuspaikkana on Turun yliopisto ja se tukee yliopiston strategista, mereen ja merenkulkuun kohdistuvaa painotusta. Tutkimus on osa mereen liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen verkoston toimintaa (https://aallonharjalle.wordpress.com/). Hanke tuottaa aikamittakaavat huomioivia humanistis-yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja menetelmiä ilmastonmuutosta koskevaan tutkimukseen ja tukee ympäristöä koskevan kulttuuriperinnön vaalimista ja paikallisten toimijoiden osallistamista.