Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vaara, Eero
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon
Päätös 315665
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on ymmärtää strategiseen päätöksentekoon liittyvien prosessien ja käytäntöjen historiasidonnaisuutta globaalilla ICT-sektorilla. Tutkimus koostuu kahdesta osaprojektista: 1) Analyysi ICT-sektorin rakennemuutoksen diskursiivisesta hahmottumisesta, ja 2) Analyysi neljän johtavan ICT-sektorin yhtymän onnistumisten ja epäonnistumisten selittämisestä. Ensimmäinen osaprojekti keskittyy siihen, miten ICT-rakennemuutosta on hahmotettu mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti strategioiden tekemiseen, identiteettityöhön ja legitimaatioon liittyvät diskursiiviset prosessit ja käytännöt. Toinen osaprojekti keskittyy neljän valitun yhtymän strategisten päätösten ja käännepisteiden onnistumisten ja epäonnistumisten historiallisiin selityksiin. Tutkimuskohteena ovat toimijoiden, median ja tutkijoiden tuottamat selitykset ja narratiivit, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää historiasidoinnaista myyttien rakentumista.