Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Viljanen, Mika
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Algorytminen toimijuus ja oikeus AALAW
Päätös 315007
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Algoritmiset toimijat ja oikeus (AALAW) Algoritmiset toimijat, robotit ja keinoäly asettavat oikeuden perustaan kohdistuvia haasteita, koska ihmisen kognition ja reaalimaailmassa ilmenevien seuraamusten etäisyys kasvaa. Tämä johtaa siihen, että käsityksemme oikeuden antroposentrisesta peruslähtökohdasta joutuu koetukselle. AALAW-tutkimushankkeessa analysoidaan ensinnäkin sitä, millaisia oikeudellisia ja sääntelyllisiä muutoksia nonhumaanit algoritmiset toimijat synnyttävät kahdella temaattisella oikeudenalalla eli rikosoikeudessa ja vahingonkorvausoikeudessa ja toiseksi teoreettisella, oikeustieteellisellä tasolla. Tutkimustehtävä toteutetaan siten, että ensinnäkin hahmotetaan ja arvioidaan, miten nykyiset oikeudelliset lähestymistavat toimivat ja asettavat reunaehtoja algoritmisten toimijoiden sääntelylle. Toiseksi pyritään löytämään käsitteet ja oikeudelliset ontologiat, jotka soveltuisivat nonhumaaneille toimijoille.