Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Taipale, Joona
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kokemuksellinen rajautuminen: Monitieteisiä tutkimuksia vuorovaikutuksen affektiivisista perustoista
Päätös 314878
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeemme tutkii minän ja toisen välisen rajan kokemusta. Näkökulmamme on monitieteinen: hyödynnämme niin filosofis-käsitteellistä ja fenomenologista kuin empiiristä psykologiaa ja taiteellista tutkimusta. Hankkeemme kyseenalaistaa minän ja toisen rajautumista koskevan hallitsevan tietopainotteisen ymmärryksen, joka painottaa yksilöiden välisiä tosiasiallisia, objektiivisia psykofyysisiä rajoja. Hanke osoittaa, että vuorovaikutuksen kokemus on olennaisesti tasapainottelua kokemuksellisen rajautumisen eri muotojen välillä. Haastamme hallitsevan kognitivistisen ajattelutavan argumentoimalla, että affektiivisuudella on perustava asema minän ja toisen rajojen muodostumisessa. Erottelemalla kokemuksellisen rajautumisen eri muotoja ja tutkimalla niiden välisiä suhteita uudistamme inhimillisen vuorovaikutuksen tutkimusta.