Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Arktisen alueen geomorfologinen herkkyys: geohasardit ja infrastruktuuri (INFRAHAZARD)
Hakija / Yhteyshenkilö Hjort, Jan
Päätös 285040
Päätöspvm 10.12.2014
Rahoituskausi 01.01.2015 - 31.12.2018
Rahoitus (€) 293 391
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmastonmuutoksen vaikutus maanpintaa muokkaaviin geomorfologisiin järjestelmiin tunnetaan puutteellisesti. Syvällisempää tietoa tarvitaan etenkin arktisilta alueilta, missä ikiroudan hallitsemat prosessit vaikuttavat ekosysteemeihin ja ihmistoimintaan. INFRAHAZARD-hankkeessa mallinnettiin arktisten alueiden geomorfologisia ilmiöitä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja laadittiin paikkatietoon pohjautuva infrastruktuurin riskikartoitus päätöksenteon tueksi. Geomorfologisten järjestelmien ilmastoherkkyyttä ja ikiroudan sulamisen vaikutusta ihmistoimintaan ei ole aiemmin tutkittu yhtä perusteellisesti koko arktisella alueella. Tutkimus perustui globaalin, alueellisen ja paikallisen tason maasto-, kaukokartoitus- ja paikkatietoaineistoihin sekä innovatiivisiin mallinnusmenetelmiin. Hankkeen tulokset (i) syventävät tietämystä arktisten alueiden geomorfologisista järjestelmistä ja niiden ilmastoherkkyydestä ja (ii) osoittavat arktisen infrastruktuurin olevan vaarassa vuoteen 2050 mennessä.