Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Eklund, Johanna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Samspelet mellan finansiering och samhällspolitiska faktorer för att uppnå hållbara resultat för naturskyddsområden
Päätös 333518
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 257 950
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Den biologiska mångfalden är hotad och grundandet av naturskyddsområden har internationellt varit den ledande strategin för att råda bot mot detta. Nu är det dags att evaluera vad som har åstadkommits med denna expansion. Analytiskt utgör detta ett intressant problem: det kräver en evaluering av det kontrafaktiska, dvs vad skulle ha hänt om områdena inte skyddats? För närvarande är det inte känt vilka de möjliggörande eller begränsande faktorerna är för att uppnå hållbara resultat, särskilt i u-länder där den biologiska mångfalden är hög. I detta projekt kommer jag att undersöka förhållandet mellan naturskyddsområdenas effekt och olika aspekter på naturskyddsområdesledning, förvaltningsfaktorer samt finansiering. Projektet kommer att producera ny kunskap som kan införlivas i diskussionen kring hur man borde fastställa nya målsättningar för bevarandet av biologisk mångfald, särskilt aktuellt i och med de förhandlingar som just inletts för biodiversitetskonventionen för tiden efter 2020.