Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Cirtwill, Alyssa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Antagande en artsnivå perspektiv för att förstår komplexa ekologiska nätverk
Päätös 332999
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 288 514
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektets syftar till att förutse vilka arter som drabbas mest av miljöförändringar. Ekologiska samhällen påverkas av många mänskliga hot när städer växer och när klimatet förändras, vilket kan leda till kraftiga minskningar av arters populationer och till och med total förlust av arter. Arter är inte är isolerade utan kopplade till varandra via interaktioner, till exempel rovdjur som äter byten och insekter som pollinerar växter. På så sätt formas komplicerade nätverk. En minskning av en arts population i dessa nätverk kan via både de direkta och indirekta interaktionerna leda till minskningar av andra arter. I det här projektet ska jag beskriva arters roller i dessa nätverk i termer av alla deras direkta och indirekta interaktioner. Den här kunskapen är viktig för att avgöra hur vi bör använda våra begränsade resurser för att bäst bevara arter och för att förstå hur de variera över tid och rum