Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hällfors, Maria
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Data och frön som tidskapslar – de relativa rollerna av fenotypisk plasticitet och evolutionär adaptation i arters realiserade anpassning till klimatförändringen
Päätös 330739
Päätöspvm 27.04.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 287 252
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Då klimatet förändras kan arter anpassa sig genom att enskilda individer producerar karaktärsdrag som passar i den nya omgivningen - så kallad fenotypisk plasticitet. Anpassningen kan också ske genetiskt via evolutionär adaptation över flera generationer. För att uppskatta olika arters förmåga att klara av förändring bör vi kvantifiera de relativa rollerna av plasticitet och adaptation. I mitt projekt på Research Centre for Environmental Change vid Helsingfors Universitet använder jag mig av de avtryck som historiska populationer lämnat i naturhistoriska samlingar och i uppföljningsdata. Jag analyserar långtida data angående växters fenologi. Dessutom utför jag experiment, var jag jämför nutida populationer med historiska populationer. De senare nämnda återuppväcker jag från frön sparade i herbarieark eller i fröbanker. Mina resultat erbjuder konkret empiriskt bevismaterial för hur arter anpassar sig till klimatförändringen, vilket kan tillämpas för att uppskatta framtida förändringar.