Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harrison, Klisala
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Musiikki arktisten alkuperäiskansojen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
Päätös 328476
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 34 433
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimukset osoittavat musiikin tukevan terveyttä ja hyvinvointia. Toiset tutkimukset todistavat, miten sosiaaliset tekijät, kuten autonomia, sosiaalinen koheesio ja status vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimustietoa on siitäkin, miten arktiset kansat kärsivät kauan jatkuneen kolonialismin lisäksi asuma-alueidensa ekonomis-ekologisesta hyödyntämisestä ja modernisoitumisesta. Ne aiheuttavat kokemuksia itsemääräämisoikeuden puutteesta sekä kulttuurista ja sosiaalista hajautumista, jotka näkyvät mm. itsemurhatilastoissa. Tutkimukseni yhdistää nämä näkökulmat tarkastellessaan etnografisin ja osallistavin menetelmin sekä kyselyin, missä määrin ja miten saamelaisten ja inuiittien musikointi (musicking eli musiikin tekeminen ja sen luomat suhteet) edistää itsemääräämisoikeutta, sosiaalista statusta ja sosiaalista koheesiota ja niiden myötä terveyttä ja hyvinvointia.