Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Grönlund, Kimmo
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion
Päätös 327997
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 357 362
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) är ett mångvetenskapligt konsortium för studiet av samhällsopinion, åsiktsbildning och valbeteende (choice behavior). FIRIPO betjänar en bred skara vetenskapsgrenar och opinionsforskare i hela världen. Dessutom erbjuder FIRIPO nyttig information för beslutsfattare, medier och allmänheten. Genom omfattande paneldata kommer FIRIPO att kunna analysera förändringar i samhällsopinion. FIRIPO har fyra centrala målsättningar: 1. Att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i samhällsopinion och valbeteende (choice behavior) i Finland; 2. Att facilitera inlärning, utveckling och delning av (nya) survey-metoder; 3. Att skapa en öppen kontaktyta för studiet av allmän opinion; 4. Att befrämja open access-mål i vetenskapen genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD stödja en öppen datapolitik.