Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Strandberg, Kim
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe
Involvera medborgarna genom deliberativa processer? - Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande.
Päätös 327557
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 36 346
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektet undersöker hur medborgarna bäst kan ivolveras i politiskt beslutsfattande via samtalsdemokratiska processer, i så kallade mini-publics, samt vilka effekter denna inkludering har på diskussionkvalitet, demokratiska effekter samt uppfattad legitimitet av politiska beslut. Projektet utförs främst med nätbaserade experiment som metod. Flera av dessa experiment görs i samarbete med finländska kommuner och gäller då deliberativa diskussioner om verkliga samhällsfrågor i dessa kommuner. Ofta så är vetenskapliga experiment enbart experiment utan verklighetsförankring och utan koppling till verkligt beslutsfattande. Detta projekt bidrar därmed till att ta ett steg vidare inom forskningen kring demokratiska medborgarsamtal genom att pröva hur, och med vilka effekter, ett deliberativt mini-public kan kopplas till verkligt samhälleligt beslutsfattande. Projektet har således en klar samhällsnytta och potential till vetenskapliga genombrott inom demokratiforskningen är också mycket stora.