Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Räsänen, Okko
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe
Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta
Päätös 326480
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 201 252
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten ihmislapsi oppii ymmärtämään äidinkieltään vuorovaikuttamalla ympäristönsä kanssa, ja miten vastaavia oppimisperiaatteita voitaisiin hyödyntää puhetta aidosti ymmärtävien älykkäiden koneiden kehittämisessä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tutkimaan kielen oppimisen kytkeytymistä vuorovaikutustilanteisiin, joissa lapsi kuulee puhetta ja havainnoi maailmaa samanaikaisesti, ja sitä kautta omaksuu kielen merkitykset yhdessä kielen rakenteiden kanssa. Tutkimusmetodina käytetään laskennallista mallinnusta, jossa kielenoppimiseen liittyviä teorioita voidaan testata samanlaisella aisti-informaatiolla kuin jota lapsi havaitsee kieltä oppiessaan. Projektin tuloksena syntyy uutta tietoa siitä minkälaiset yleiset kognitiiviset ja ympäristöön liittyvät tekijät ja mekanismit mahdollistavat varhaisen kielenoppimisen erilaisissa kulttuuri- ja kieliympäristöissä.