Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uusi-Heikkilä, Silva
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kalastusvalinnan vaikutus kalakantojen adaptiiviseen potentiaaliin
Päätös 325107
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kalastus poistaa suuria yksilömääriä ekosysteemistä ja se kohdistuu usein lähes poikkeuksetta kookkaisiin kaloihin. Täten kalastus voi vähentää perinnöllistä ja ilmiasun vaihtelua populaatiossa ja alentaa sen adaptiivista potentiaalia. Tämä puolestaan vaikeuttaa populaation sopeutumista muuttuviin ympäristöolosuhteisiin ja/tai ihmisen aiheuttamiin häiriötekijöihin. Käytän kokeellisia valintalinjojani, joita on kalastettu 5 ja joiden on annettu toipua 10 sukupolven ajan, tutkiessani miten kalastusvalinta on muuttanut populaatioiden adaptiivista potentiaalia ja kuinka pysyviä muutokset ovat. Tutkin myös populaatiotason vastetta, kun kalastus aloitetaan uudelleen toipumisen jälkeen ja kun populaatiot samanaikaisesti altistetaan lämpötilastressille. Tulokseni ovat tärkeitä ekologisesti (kehitettäessä kalastusta kestävämpään suuntaan), yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti (suunniteltaessa nykyistä taloudellisempaa kalastonhoitoa). Viisivuotinen tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistossa.