Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kestilä-Kekkonen, Elina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Koulutuksen merkitys kansalaispätevyyden kehittymisessä
Päätös 323608
Päätöspvm 24.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa selvitetään peruskoulussa ja toisen asteen opinnoissa tarjottavan yhteiskuntaopin opetuksen vaikutusta nuorten kansalaispätevyyteen eli siihen, missä määrin nuoret kokevat ymmärtävänsä politiikkaa ja voivansa omalla osallistumisellaan vaikuttaa sen tuotoksiin. Kansalaispätevyyden tunne on keskeinen edellytys poliittisesti aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Suomessa sen suhteen on havaittu merkittävää vaihtelua eri väestöryhmien keskuudessa, kuten esimerkiksi sukupuolten ja eri etnisten ryhmien välillä. Tutkimus perustuu laajaan opiskelijoiden keskuudessa toteutettavaan paneelitutkimusaineistoon, havainnointi- ja haastatteluaineistoon, sekä opettajille tehtävään kyselyyn. Tutkimus lisää poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten tietoisuutta siitä, miten koulutusjärjestelmämme joko kasvattaa tai tasaa perhetaustasta johtuvia eroja aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen edellytysten osalta. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopistossa.