Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Di-Poi, Nicolas
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Suomumatelijoiden päänalueen kudosten rakenteiden evoluution taustalla olevien yksilönkehi-tyksellisten ja geneettisten mekanismien tutkimus
Päätös 321910
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 502 289
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pään evoluutio on ollut yksi suurimpia tekijöitä selkärankaisten monimuotoistumisen taustalla. Päänalueen kudokset heijastavat eläimessä vahvasti sekä toiminnallisia että ekologisia tarpei-ta. Erot päänalueen morfologiassa liittyvät merkittävästi sosiaaliseen vuorovaikutukseen, eko-logiaan, suojelubiologiaan ja kliiniseen genetiikkaan. Valitettavasti tällä hetkellä selkärankais-ten päänalueen monimuotoistumisesta ei ole yleiskuvaa, johtuen keskittymisestä vain perin-teisiin mallilajeihin. Projektimme tarkoituksena on selvittää päänalueen rakenteiden yksilönke-hitystä, evoluutiota ja monimuotoistumista matelijoissa. Käyttämämme uudet mallilajit tuovat puuttuvaa tietoa selkärankaisten kallon kehityshistoriaan ja muodostumismekanismeihin sillä ne edustavat ekologialtaan ja pään rakenteiltaan ainutlaatuisia ratkaisuja. Projektimme on tätä kautta oleellinen suojelustrategioiden kehittämiseen ja tarjoaa lisäksi oleellisia uusia näkökul-mia ihmisen kehityshäiriöiden geneettiseen taustaan.