Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Fagerholm, Nora
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutukset osallistamalla ja 3D virtuaalimaisemia hyödyntämällä kartoitettuna (GreenPlace)
Päätös 321555
Päätöspvm 06.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 438 874
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kaupunkiluonto ja vihreä infrastruktuuri ovat merkittävässä roolissa tiivistyvien mutta elinvoimaisten ja ihmisten hyvinvointia edistävien kaupunkien suunnittelussa. Suunnittelussa on kuitenkin ensisijaisen tärkeää tietää, missä kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä hyötyjä (ekosysteemipalveluja) tarjoavat viheralueet ja -elementit sijaitsevat. GreenPlace tutkimushankkeen tarkoituksena on kehittää ja testata Suomessa ja Tanskassa kolmiulotteisia (3D) kaupunkimalleja, jotka mahdollistavat paikkasidonnaisen tiedon keruun kaupunkilaisilta uudella tavalla. Kehittyvät laserkeilaus ja fotogrammetriset menetelmät mahdollistavat virtuaalisten 3D-mallien tuottamisen ja yhdistämisen karttapohjaiseen internet-kyselyyn luoden ainutlaatuisen alustan kokemusperäisen tiedon kartoitukselle. Hankkeessa kehitetään myös analyysimenetelmiä 3D-maisemassa kerätylle osallistavalle paikkatiedolle. Lisäksi arvioidaan kehitetyn menetelmän mahdollisuuksia vuorovaikutteisen suunnittelu työkaluna.