Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seppälä, Jyri
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi
Päätös 310405
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 349 094
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
TRANSCIRC-projektissa luodaan konkreettisia käytännön toimenpiteitä kohti kiertotaloutta. Projektissa arvioidaan toimenpiteitä sekä ohjauskeinoja, joilla on suurin vaikutus yhtäaikaiseen resurssitehokkuuden edistämiseen, uusien liiketoimintamallien ja työpaikkojen luomiseen kiertotaloutta noudattavassa yhteiskunnassa sekä taloudellisen kasvun luomisessa. TRANSCIRC-projektissa tutkitaan skenaarioita tulevaisuuteen suunnatuista toimenpiteistä, jotka vastaavat nopeammin ja perusteellisemmin EU:n asettamiin tavoitteisiin. Skenaarioiden vaikutuksia arvioidaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä konsortion jäsenten sekä muiden osallisten kanssa, käyttäen kvantitatiivista aineistoa, tilastotiedettä, materiaalitiedettä materiaali- ja jätevirtojen kartoittamiseen, kansataloudellista panos-tuotosanalyysia, ekonomisia malleja sekä tapaustutkimuksia. Vaikutuksia arvioidaan ja yhdistetään julkisen ja yksityisen sektorin toimenpiteisiin sekä kansalaisten osallistumiseen tapausesimerkkien kautta.