Academy of Finland
Funding decision
 
Name Karjalainen, Timo
Organisation OY
Project title
Negotiating river ecosystems: Sociocultural valuation of ecosystem services in Northern river basins
Decision No. 128377
Decision date 30.09.2008
Funding period 01.01.2009 - 31.12.2011
Funding 195 450
WebFOCUS Report
Project description
Tutkimusprojektissa tarkastellaan ekosysteemipalvelu-käsitteen hyödyntämismahdollisuuksia vaikutusarvioinnissa sekä vesivarojen ja vesistöjen käytön suunnittelussa. Tänä päivänä suunnitella ja toteutetaan sekä jokiekosysteemien ennallistamista että jokivesistöjen lisävaljastamista vesivoimakäyttöön. Tälläisessä, usein konfliktisessa, tilanteessa tarvitaan uusia arvottamis- ja arviointimenetelmiä. Hankkeeen yleisenä tavoitteena on kehittää uusia arvottamismenetelmiä ekosysteemipalveluiden arviointiin ja arvottamiseen, ja erityisesti yhteistoiminnallisia ja tieteidenvälisiä menetelmiä. Ekosysteemipalvelu-tarkastelutavan ja multikriteerianalyysin avulla luodaan lähestymistapa, joka mahdollistaa ympäristömuutoksien arvioinnin ja niistä keskustelun inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tärkein tutkimustapaus on Iijoen vesistön vaelluskalojen palauttamishanke.